Praktijkreglement HuidZeker

Welkom bij HuidZeker
Het is voor de therapie van belang dat u kennisneemt van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. De betalingsvoorwaarden zijn hiervan een onderdeel. Dit praktijkreglement wordt bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan u of aan uw wettelijk vertegenwoordiger overhandigd.

Bereikbaarheid
HuidZeker is telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Tijdens behandelingen wordt de telefoon 1 maal opgenomen. Wanneer niet wordt opgenomen kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Toegankelijkheid
U kunt met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist terecht bij een huidtherapeut. Sinds 2011 kan dit voor niet-chronischeaandoeningen ook zonder verwijzing, mits de huidtherapeut de DTH heeft afgerond. Heeft u hier vragen over of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met uw huidtherapeut.

Omgang patiëntgegevens
HuidZeker verplicht zich de door u verstrekte persoonlijke gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier te verwerken en te beheren. Dit gebeurt volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Meer informatie met betrekking tot deze onderwerpen kunt u opvragen bij uw behandelend huidtherapeut. Bij aanvang van de behandeling en na afsluiting van een behandelperiode wordt altijd een verslag gestuurd naar uw verwijzend arts. Indien gewenst kunt u dit verslag inzien. Vaak worden hierbij ook foto’s gestuurd. Bij het ondertekenen van dit formulier vragen wij toestemming voor het gebruiken van foto’s voor uw verslag en terugrapportages.

Rechten en plichten
Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen beide partijen. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd die bij een behandelingsovereenkomst nageleefd dienen te worden. U heeft bijvoorbeeld recht op privacy, recht om uw medisch dossier in te zien en recht op goede en begrijpbare informatie. Het is dan ook de plicht van de huidtherapeut om uw privacy te beschermen en bewaren, en om uw medisch dossier bij te houden.

Naast deze rechten heeft u, net als de huidtherapeut, ook een aantal plichten. U dient de huidtherapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van problematiek en adviezen van de huidtherapeut zo goed mogelijk opvolgen. Een andere belangrijke plicht is de betalingsplicht. De huidtherapeut heeft het recht om niet in te gaan op onredelijke verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming
Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger. Nadat het behandelplan en de eventuele risico’s en belasting van de behandeling met u besproken zijn zal de huidtherapeut u mondeling toestemming vragen voor akkoord tot het overgaan van de behandelingen. Er wordt bij toestemming een notitie gemaakt in uw dossier (het zogeheten informed consent). Zonder toestemming zal er niet behandeld worden.

Bij eventuele risicovolle behandelingen dient het informed consent schriftelijk aan u overhandigd te worden. Dit geeft u ondertekend terug. Hierin verklaart u dat u op de hoogte bent van de aard van de behandeling, de beoogde effecten en de eventuele risico’s.

Zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen wanneer deze worden uitgevoerd door huidtherapeuten die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en als de praktijk een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraar. HuidZeker heeft deze overeenkomst met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.

Het is van belang om te weten in hoeverre u verzekerd bent voor huidtherapie. Aangeraden wordt de verzekerings- voorwaarden van uw zorgverzekeraar goed na te lezen. Als u niet voldoende verzekerd bent, of dit is bij aanvang van de behandelingen niet duidelijk, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw rekening. Deze zal dan met u afgerekend worden.

Bij oedeemtherapie, zwachtelen en wondzorg komen de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. ( let op dit valt vaak onder de fysiobehandeling) Daarna zal er vanuit de basis verzekering gedeclareerd worden. Dit gaat dan weer van uw eigen risico af.

Bent u niet of  onvoldoende aanvullend verzekerd dan zullen deze behandelingen voor eigen rekening zijn. (de eerste 20)

Tarieven
Elke zorgverzekeraar hanteert op dit moment een eigen tarief voor een behandeling huidtherapie. In uw zorgpolis kunt u opzoeken wat dit geldende tarief is.

Betalingsvoorwaarden

  1. De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de huidtherapeut en worden aan u of uw wettelijk vertegenwoordiger verstrekt bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst.
  2. Declaraties van de huidtherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 20 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenentwintigste dag na factuurdatum.
  3. Zodra u in verzuim verkeert, dan is HuidZeker gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  4. Indien u in verzuim verkeert, dan is HuidZeker incasso- maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van u.

Verhindering
Afspraken die u niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Indien u niet of niet tijdig afzegt, dan behoudt HuidZeker zich het recht voor het tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen.

Klachtenregeling
Uiteraard wordt u met de grootst mogelijke zorg behandeld. Heeft u desondanks een klacht, laat het dan weten. Wordt naar uw mening uw klacht echter niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u een bemiddelingsgesprek aanvragen bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) (www.huidtherapie.nl).

Leidt dit gesprek ook niet tot het gewenste resultaat dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort (www.paramedisch.org).

Kwaliteit
Huidtherapeuten zijn geregistreerd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

De titel huidtherapeut is wettelijk beschermd. Vanuit de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van huidtherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen en een klachtenprocedure. Ook organiseert de NVH bij- en nascholingen voor haar leden. Huidtherapeuten zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Stage bij HuidZeker

Stageplaats
HuidZeker is een stageplaats voor huidtherapeuten in opleiding van de Hogeschool Utrecht en Hoogeschool den Haag. Het kan dus voorkomen dat er een stagiaire meekijkt bij uw behandeling of dat u behandeld wordt door een stagiaire. Dit gebeurt altijd onder toezicht van uw behandelend huidtherapeut en uw toestemming wordt altijd vooraf gevraagd. Wanneer u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire of niet behandeld wilt worden door een stagiaire dan kunt u dat vooraf aan de behandeling aangeven.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen over het praktijkreglement van HuidZeker?
Neem gerust contact met ons op.

Contact